Współpraca

Gotówkowy wykup wierzytelnościach

Active Fiananse oferuje nawiązanie współpracy w zakresie transakcji kupna wierzytelności, na które składają się wierzytelności jednostkowe jak i obejmujące portfela wierzytelności.

Podstawowym dokumentem jest umowa cesji/przelewu wierzytelności, na mocy której Active Finanse przejmuje od wierzyciela wierzytelność i dąży do jej wyegzekwowania wszelkimi ale zgodnymi z prawem sposobami. Termin realizacji umowy oraz wysokość wynagrodzenia jest ustalany indywidualnie do każdej ze spraw w zależności od trudności, poziomu ryzyka obciążającego wierzytelność czy też sposobu zapłaty (z góry czy po zrealizowaniu umowy).

active finanse

Active Finanse zainteresowana jest przede wszystkim zakupem pakietów wierzytelności po "bezskutecznych egzekucjach komorniczych" na które składają się należności od kilku do kilkudziesięciu sztuk w stosunku do osób fizycznych i osób fizycznych które prowadziły lub prowadzą działalność gospodarczą.

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności