«home

Dla syndyków i likwidatorów

Dla syndyków i likwidatorów

Active Finanse zainteresowana jest podjęciem współpracy w zakresie zakupu pakietów wierzytelności od syndyków i likwidatorów, którzy zainteresowani są sprzedażą niewyegzekwowanych należności aby zakończyć proces likwidacji czy upadłości.

Oferta zakupu części lub całego pakietu następuje po weryfikacji wykazu wierzytelności przeznaczonych na sprzedaż. Wynikiem zawarcia współpracy jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.

W przypadku wierzytelności, które wynikają z tytułów wykonawczych, podpisanie umowy następuje za notarialnym poświadczeniem podpisu, zgodnie z art. 788 k.p.c.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi firma Active Finanse. Natomiast zapłata za wierzytelności następuje w dniu podpisania umowy.

active finanse

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności